Pro investory

    Tepelné hospodářství Hradec Králové zajistí zájemcům z řad investorů a developerských projektů připojení na systém centrálního zásobování teplem a teplé vody do objektů nacházejících se nebo budovaných na území města Hradec Králové:
  • dodávkou technologie primární předávací stanice (připojení na primární síť společnosti Elektrárny Opatovice, a.s.)
  • napojením na páteřní sít sekundárních teplovodů ve vlastnictví naší společnosti, které dosahují souhrnné délky přes 70 km
  • dodávkou technologie předávací stanice v objektu zákazníka na sekundárním teplovodu

Technologie nezbytné pro napojení na systém centralizované dodávky tepla a teplé vody bývají zpravidla v majetku naší společnosti. Díky tomu pak zákazníkovi odpadá jakákoliv starost o teplo a teplou vodu a je mu tak zajištěn maximální komfort za nejnižší ceny v regionu, v porovnání k jakémukoliv jinému způsobu vytápění. Každý nový případ a požadavek na připojení se posuzuje individuálně a je kriteriálně vyhodnocován z hlediska rentability vložené investice. Nelze tedy připojit jakékoliv projekty. Pro posouzení je proto velice důležité, aby již v počáteční fázi přípravy projektu či záměru investora byla naše společnost informována a mohli jsme se tak včas k Vašim požadavkům vyjádřit (zejména před projekcí systému vnitřního vytápění objektu). Naši zaměstnanci disponují rozsáhlými znalostmi a dlouholetými zkušenostmi, nejlépe znají místní specifika a podmínky, takže často doporučují i efektivnější technická řešení.

V případě oboustranné dohody o připojení je před započetím dodávky a vzájemné spolupráce mezi oběma stranami sepsána Smlouva o smlouvě budoucí (dále SoB), která ošetřuje náležitosti časové, předmětné, operativní a řídící, znění Smlouvy o dodávce tepla, ochranu investice, ustanovení sankční a další. Standardní znění zahrnuje např. ustanovení:

1. o zřízení bezplatných věcných břemen na umístění, přístup a servis technologie vlastníka (provozovatele)

2. nejzašší termín získání kolaudačního souhlasu na objekty akce

3. nejzašší termín uzavření smlouvy o dodávce tepla ve znění SoB

SoD je alternována dle specifických podmínek projektu a po dohodě obou stran o doplňující ustanovení. SoB tvoří přílohu vyjádření naší společnosti ke způsobu zajištění vytápění projektu investora v rámci nezbytného úředního schvalovacího procesu.

Další řízení projektu a participace obou společností je již dána smluvními ujednáními a časovým harmonogramem v SoB.Na území města HK lze vytápění a přípravu teplé vody u nových nebo rekonstruovaných projektů zajistit různými způsoby a prostřednictvím několika dodavatelů energií. Pro pečlivé zhodnocení kladů a záporů jednotlivých možností a řešení potenciálních způsobů vytápění, doporučujeme investorům poptat nabídku naší společnosti. Na území města Hradec Králové je náš systém centrálního vytápění nejefektivnějším způsobem vytápění budov, a v bytové výstavbě nejefektivnějším způsobem zajištění požadované tepelné pohody koncových odběratelů.

Společnost Tepelné hospodářství HK představuje špičku ve svém oboru a zajišťuje nadstandardní servis a provoz svých zařízení, jež se v důsledku projevuje v minimu havárií a v bezproblémové dodávce tepelné energie. Za tímto účelem mimo jiné, disponuje společnost konsignačními sklady svých dodavatelů, nejmodernější technikou pro identifikaci úniků a potenciálních míst havárií a jejich sanace v co nejkratším termínu.  I díky tomuto je naše společnost v poslední době ze strany jiných teplárenských společností poptávána ve věci převzetí servisní činnosti a údržby na cizích technologiích. Vedle těchto poptávek se množí případy vyžádaných akvizic předávacích technologií ze strany původních vlastníků. Přebírat servisní a údržbovou činnost, společně s realizací nových akvizic si můžeme dovolit ve větším měřítku jako jediná teplárenská společnost ve spádovém území města Hradec Králové. Tohoto je docíleno finanční stabilitou a vyváženou politikou spojenou s prozíravým hodnocením rizik a příležitostí v horizontu delším než krátkém až střednědobém.

Odstávky