Politika bezpečnosti informací THHK

GDPR_Zásady zpracování osobních údajů a jejich ochrany (dokument ke stažení v pdf 330 kB) 

Politika bezpečnosti informací THHK (dokument ke stažení v pdf 1,127 MB)Politika kvality

I. Ve vztahu k zákazníkovi a veřejnosti

1. Být zákazníky vnímán jako zodpovědný distributor tepla a teplé vody ve spádovém území města Hradec Králové.
2. Vyhodnocovat plnění požadavků zákazníků na poskytované služby, včetně jejich stížností, sledovat trendy a přijímat účinná opatření.
3. Přispívat k celkovému rozvoji území města.
4. Být výhradním koncovým dodavatelem tepla a teplé vody prostřednictvím centrálního zásobování teplem.
5. Zajistit transparentnost společnosti vůči okolí zpřístupněním potřebných dat.

II. Ve vztahu k dodavateli a pracovníkům firmy

1. Rozšiřovat a zkvalitňovat vztahy se strategickým dodavatelem tepla.
2. Vytvářet předpoklady pro odborný růst zaměstnanců a tím přispívat k dosažení jejich osobních cílů.
3. Zjišťovat postoje, názory a stanoviska pracovníků a stav jejich motivace jako nezbytný prostředek pro udržování efektivnosti systému managementu kvality a pro zlepšování.

III. Ve vztahu k akcionářům

1. Usilovat o trvalý růst hodnoty vytvářené společností v souladu se zájmy akcionáře.
2. Zajistit v odvětví obvykle dosahovanou míru návratnosti investovaných zdrojů, přitom udržet stav, kdy koncová cena patří k republikově nejnižší.
3. Využívat moderní techniky a nástroje pro efektivní řízení, pro zkvalitňování týmové práce a pro efektivní komunikaci.
4. Přetvořit se v moderní obchodní společnost podle světových standardů, pozvednout technologickou úroveň společnosti.

IV. Ve vztahu k životnímu prostředí

1. Vedení společnosti chrání při všech svých činnostech životní prostředí - technologickým, technickým i personálním potenciálem společnosti.
2. Soustavným sledováním odpadové legislativy bude zajištěn trvalý soulad mezi činnostmi společnosti a zákonnými a jinými požadavky.
3. Společnost klade velký důraz na minimalizaci ztrát energie při přenosu od dodavatele k odběratelům.

Odstávky