Informace o připojení

Chcete-li získat informace o možnostech připojení, hledáte-li kontakty pro více informací, nebo pokud jen nejste dostatečně přesvědčeni o tom, že vytápění ze soustavy centrálního zásobování teplem je to pravé, jsou tyto stránky určeny právě Vám.

Na úvod je na místě uvést i následující věc, a to ustanovení zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 ze dne 14.února 2002:

Právnické a fyzické osoby jsou povinny, je-li to pro ně technicky možné a ekonomicky přijatelné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít centrálních zdrojů tepla, popřípadě alternativních zdrojů, pokud je jejich provozování v souladu s tímto zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení. Současně jsou povinny ověřit technickou a ekonomickou proveditelnost kombinované výroby tepla a energie.

Obchodní oddělení společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. garantuje poslat cenovou nabídku na investici v otázce připojení nového odběratele do 5-ti pracovních dnů od doručení všech nezbytně nutných informací potřebných k sestavení modelu návratnosti investice.

Jsou vyžadovány tyto informace:
1. osobní údaje majitele objektu
2. adresa objektu, jež má být připojen do soustavy CZT
3. tepelné ztráty připojovaného objektu vycházející z energetického auditu objektu, nebo projektově podložené tepelné ztráty objektu, případně jiné informace vyjadřující tepelné ztráty objektu (roční faktura za plyn) – postačuje také projektově podložená spotřeba tepla objektu, případně teplé vody v GJ

Odstávky